Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Green Technologies

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

    210

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 6 tygodni. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów I stopnia kierunku Zielone Technologie będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska lub na stanowiskach zajmujących się ochroną środowiska w dużych przedsiębiorstwach. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych oraz jednostkach Europejskich jako specjalista z zakresu ochrony środowiska oraz w laboratoriach kontrolno pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel. Absolwent studiów I stopnia będzie w pełni przygotowany do kontynuacji studiów na II stopniu kształcenia, w ramach kierunku Zielone Technologie/Green Technologies, a także do uczestnictwa w realizacji projektów naukowych pod opieką doświadczonych naukowców.

Graduates of the Bachelors studies in the field of Green Technologies will be prepared to work in enterprises dealing with the broadly understood subject of environmental protection or in positions dealing with environmental protection in large enterprises. They will be prepared to work in local government units and European units as specialists in the field of environmental protection and in control and measurement laboratories as highly qualified personnel. Graduates of the Bachelors studies will be fully prepared to continue their studies at a Master level in the field of Green Technologies. Graduates of the program can also participate in the implementation of research projects under the supervision of experienced scientists.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej