Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria materiałowa

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 61 - Kierunek: Inżynieria materiałowa
  • 99 - Specjalność: Inżynieria korozyjna
  • 101 - Specjalność: Zaawansowane techniki wytwarzania
  • 101 - Specjalność: Inżynieria materiałów funkcjonalnych
  • 101 - Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

Praktyka zawodowa:

not applicable

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent po zakończeniu studiów będzie posiadać:

- poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu fizyki materiałów i technologii materiałowych;
- wiedzę ogólną z zakresu różnego typu materiałów inżynierskich, polimerów, oraz z zakresu modelowania materiałów;
- wiedzę ogólną na temat najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej;
- pogłębioną wiedzę szczegółową w obszarach odpowiadającym profilom poszczególnych specjalności;
- wiedzę podstawową z zakresu oceny jakości;
- umiejętność analizowania procesów i zjawisk fizykochemicznych najistotniejszych dla badanych problemów;
- umiejętność projektowania urządzeń i stanowisk pomiarowych;
- umiejętność rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem, kształtowaniem, stosowaniem i badaniem materiałów odpowiadających profilom poszczególnych specjalności;
- umiejętność popularyzacji osiągnięć nauki i techniki.

Absolwent inżynierii materiałowej jest przygotowany do pracy między innymi:

- w laboratoriach badawczych i działach produkcyjnych zakładów pracy;
- w działach zapewnienia i kontroli jakości;
- w biurach projektowych;
- w instytutach i laboratoriach naukowo-badawczych;
- szkolnictwie ponadpodstawowym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych);
- firmach pośredniczących w transferze materiałów i technologii.

Absolwent inżynierii materiałowej może również podjąć studia w szkole doktorskiej.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek
beata.swieczko-zurek@pg.edu.pl
+48 58 34 71501
Powrót do strony głównej