Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Nanotechnologia

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2023 r.

Wydział:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 37 - Kierunek: Nanotechnologia
  • 90 - Specjalność: Nanostruktury fotoniczne
  • 90 - Specjalność: Projektowanie nowych materiałów

Praktyka zawodowa:

Brak

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

- uzyskanie wymaganej (90 /120) liczby punktów ECTS,
- przygotowanie i zaliczenie projektu dyplomowego,
- zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent po zakończeniu studiów będzie posiadać:
- poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu fizyki;
- wiedzę ogólną z zakresu inżynierii materiałowej;
- wiedzę podstawową z zakresu nanobiotechnologii i nanochemii;
- pogłębioną wiedzę szczegółową z nanotechnologii i innych nauk w obszarach odpowiadającym
profilom poszczególnych specjalności;
- umiejętność analizowania procesów i zjawisk fizycznych najistotniejszych dla badanych problemów;
- umiejętność projektowania urządzeń i stanowisk pomiarowych;
- umiejętność popularyzacji osiągnięć nauki i techniki.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska
agnieszka.witkowska@pg.edu.pl
(58) 348 66 08
Powrót do strony głównej