Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Chemia

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2023 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 27 - Kierunek: Chemia
  • 30 - Specjalność: Chemia materiałów
  • 62 - Specjalność: CHEMIA BIOLOGICZNA I MEDYCZNA

Praktyka zawodowa:

not applicable

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Nabycie wspomnianej wyżej wiedzy i umiejętności przygotuje absolwenta do:

  • kierowania pracą niewielkich interdyscyplinarnych zespołów w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w małych firmach nastawionych na wdrażanie nowych technologii oraz w administracji. Na przykład w zakresie wytwarzania i stosowania nowych wyrobów chemicznych, postępowania z surowcami i towarami zużytymi oraz odpadami czy prawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych;
  • podjęcia twórczej pracy w jednostkach zaplecza badawczego i badawczo-rozwojowego przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych, przedsiębiorstwach typu high-tech oraz w instytucjach naukowych uczelniach i centrach transferu technologii;
  • świadomego promowania zrównoważonego rozwoju;
  • aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kreatywnego kierowania niewielkimi zespołami ludzi;
  • podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej