Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Chemia budowlana

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2023 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

    90

Praktyka zawodowa:

not applicable

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku chemia budowlana będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze budownictwa, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie chemii budowlanej oraz podjęcia studiów III stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej