Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Green Technologies

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2023 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

    88

Praktyka zawodowa:

not applicable

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:


Absolwenci studiów II stopnia kierunku Zielone Technologie będą przygotowani do pracy
w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska. Będą
przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych jako specjaliści z zakresu ochrony
środowiska oraz w laboratoriach kontrolno pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel.
Absolwent studiów II stopnia będzie w pełni przygotowany do kontynuacji studiów na III stopniu
kształcenia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej