Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Technologie Kosmiczne i Satelitarne (joint Master's double-degree program, Brema)

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2023 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne (joint Master's double-degree program, Brema)
  • 78 - Specjalność: Engineering and Management of Space Systems
  • 102 - Profil: Computer Science
  • 102 - Profil: Electronics Engineering
  • 102 - Profil: Space Technology

Praktyka zawodowa:

Nie dotyczy.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Zdobyć 90 pkt. ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Pierwszy semestr studiów realizowany jest na Politechnice Gdańskiej, drugi na Hochschule Bremen, Niemcy.

Przygotować magisterską pracę dyplomową pod kierunkiem opiekuna z jednej z ww. uczelni i uzyskać za tą pracę pozytywne oceny opiekuna i recenzenta.

Zdać magisterski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zagadnień specjalistycznych powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, jak opisano to w celach kształcenia, w szczególności w zakresie inżynierii I zarządzania systemami kosmicznymi.

W związku z dynamizującym się rozwojem kosmicznego sektora polskiej gospodarki w ostatnim okresie, także na Pomorzu, związanym także z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. roku oraz powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w 2015 r. siedzibą w Gdańsku, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne będą szerokie. Będą mogli być oni zatrudnieni w uczelniach, jednostkach naukowych i innych podmiotach realizujących prace badawcze i badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych, jak również w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tej branży, w tym zarówno w korporacjach międzynarodowych z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim, coraz liczniej otwierających swoje oddziały w naszym kraju, jak i w mniejszych podmiotach prowadzących działalność w zakresie m. in. projektowania konstrukcji kosmicznych i satelitarnych, zastosowań komunikacji, nawigacji i teledetekcji satelitarnej, w tym w branży geodezyjnej, kartograficznej, geoinformatycznej czy usług telekomunikacyjnych, a także w zakresie zastosowań zaawansowanych rozwiązań informatycznych, mechanicznych i mechatronicznych.

W przypadku międzynarodowego programu studiów Engineering and Management of Space Systems absolwenci będą mieli szczególną przewagę na rynku pracy ze względu na wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas semestru studiów realizowanego na uczelni w Bremie, w ścisłej współpracy z tamtejszymi licznymi podmiotami przemysłowymi z sektora kosmicznego dobrze rozpoznawalnymi w Europie.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
zbigniew.lubniewski@pg.edu.pl
+48 58 347 14 97
Powrót do strony głównej