Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Technologie Przemysłu 5.0

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 175 - Kierunek: Technologie Przemysłu 5.0
 • 210 - Specjalność: Inżynieria internetu rzeczy
 • 210 - Specjalność: Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych

Praktyka zawodowa:

Zasada i forma zgodnie z regulaminem praktyk studenckich Wydziału FTiMS

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 

 • uzyskanie określonej w programie liczby punktów ECTS,
 • przygotowanie i zaliczenie projektu inżynierskiego,
 • zdanie egzaminu dyplomowego

 

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów będzie dysponował: 

 • wiedzą ogólną z zakresu matematyki, fizyki i chemii; 
 • szeroką wiedzą z informatyki, technik pomiarowych, zastosowań elektroniki i techniki cyfrowej do wykonywania zadań związanych z pomiarami i sterowaniem; 
 • umiejętnościami realizacji pomiaru, identyfikowania, analizowania i diagnozowania procesów i zjawisk fizykochemicznych oraz środowiskowych z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej; 
 • umiejętnością krytycznej analizy wyników pomiarów i innych zbiorów danych z użyciem nowoczesnych technik AI oraz big data; 
 • umiejętnością ciągłego zdobywania wiedzy z zakresu nowych osiągnieć nauki i techniki; 
 • znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury specjalistycznej i porozumiewanie się; 
 • zdolnością do pracy / umiejętnością pracy w zespołach interdyscyplinarnych; 
 • podstawową wiedzą z zakresu ekonomii i technik zarządzania. 

W ramach realizacji programu studiów absolwent opanuje umiejętności umożliwiające zdobycie uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) oraz certyfikatów poświadczających kompetencje cyfrowe (LabView). Dzięki nauczaniu projektowemu, bazującemu na technice Project-based learning absolwent będzie przygotowany do kreatywnego tworzenia własnych rozwiązań dla systemów pomiarowych.

Nabyte przez absolwenta studiów I stopnia na kierunku Technologie Przemysłu 5.0 w trakcie zajęć projektowych, laboratoryjnych i praktyki zawodowej wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne staną się podstawą kompetencji poszukiwanych specjalistów przemysłowej rewolucji 5.0, które z kolei pozwolą na podjęcie pracy w szczególności w: 

 • przedsiębiorstwach oraz laboratoriach badawczych i przemysłowych na stanowiskach wymagających umiejętności rozwiązywania złożonych problemów z pogranicza fizyki, elektroniki, chemii, technik pomiarowych oraz automatyki; 
 • przedsięwzięciach projektowania zintegrowanych systemów pomiarowo-sterujących opartych na nowoczesnych interaktywnych rozwiązaniach cyfrowych. 

Wykształcenie uzyskane podczas studiów I stopnia umożliwi absolwentom kontynuowanie nauki na kierunkach technicznych studiów II stopnia, związanych z zarządzaniem procesami technologicznymi w przedsiębiorstwach, a także na kierunkach pokrewnych. 

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Jacek Ryl
jacryl@pg.edu.pl
+48 58 348 66 05
Powrót do strony głównej