Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Architektura

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Architektury

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier architekt

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

    90

Praktyka zawodowa:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta praktyki na kierunku Architektura, studia II stopnia nie są wymagane

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji między ludźmi a architekturą i otaczającą przestrzenią, stosowania procedur opracowywania projektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom z niepełnosprawnościami, stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji projektów z opracowaniami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej.

Rozumieją rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska.

Są przygotowani do: podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej.

Są przygotowani do podjęcia zatrudnienie w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

Są przygotowani do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska
dowojan@pg.edu.pl
(58) 347 19 64
Powrót do strony głównej