Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Analityka gospodarcza

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 105 - Kierunek: Analityka gospodarcza
  • 120 - Specjalność: ANALITYK BIZNESOWY
  • 120 - Specjalność: ANALITYK DANYCH

Praktyka zawodowa:

Brak w programie studiów II stopnia.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 120 punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej, po jej uprzednim sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza uzyskują szerokie kompetencje w zakresie sposobów wykorzystywania danych i informacji do odpowiedzi na złożone pytania biznesowe pojawiające się w różnych kontekstach branżowych. Korzystają ze współczesnych metod i narzędzi, aby doskonalić swoją wiedzę i umiejętności analityczne oraz predyspozycje biznesowe. Znają metody pozyskiwania, analizy ilościowej i jakościowej danych oraz interpretacji wyników analiz uwzględniającej szeroki kontekst badanych zjawisk. Uzyskane kompetencje przekształcania wyników analiz w decyzje biznesowe mają kluczowe znaczenie w szybko zmieniającej się, zglobalizowanej gospodarce. Absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia różnych ról we współczesnych organizacjach. Prowadzą analizy problemów inspirując się pomysłami i odkryciami współczesnych badań w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. Opracowują unikalne rozwiązania problemów świata rzeczywistego w sposób krytyczny i kreatywny. Są dobrze przygotowani do pracy zespołowej w roli lidera i członka zespołu, zwiększając możliwości osobistego rozwoju jak również swoich współpracowników. Mają dobre przygotowanie do życia, nauki i pracy w społeczeństwie cyfrowym, aby sprostać wyzwaniom przyszłości, czyli permanentnym zmianom technologicznym i ich skutkom dla gospodarki.
W programie kierunku studenci mają możliwość wyboru specjalności, w zależności od swoich zainteresowań. Specjalność Analityk biznesowy ukierunkowana jest na problemy funkcjonowania szeroko rozumianego biznesu. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do analizowania i oceny procesów biznesowych w kontekście planów strategicznych organizacji oraz rozwiązywania jej problemów z finansowaniem działalności. Specjalność Analityk danych jest ukierunkowana na analizy makroekonomiczne wykorzystujące masowe dane. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do analizowania i oceny wielowymiarowych zjawisk ekonomicznych wykorzystując zróżnicowany zestaw zaawansowanych metod i technik.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Justyna Kujawska
juskujaw@pg.edu.pl
(58) 347 13 21
Powrót do strony głównej