Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Matematyka

Poziom kształcenia:

I stopnia - licencjackie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

licencjat

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    6

Liczba punktów ECTS:

  • 123 - Kierunek: Matematyka
  • 180 - Specjalność: ANALITYK DANYCH
  • 180 - Specjalność: Matematyka finansowa
  • 180 - Specjalność: Matematyka stosowana

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie (=160 godzin), zasady i forma zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych Wydziału FTiMS Politechniki Gdańskiej.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

  • uzyskanie nie mniej niż 180 punktów ECTS,
  • zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskujący tytuł zawodowy licencjata na kierunku Matematyka:
posiada podstawową wiedzę ogólną z zakresu matematyki stosowanej i informatyki,
posiada podstawową wiedzę w zakresie matematyki finansowej lub biomatematyki i innych zastosowań matematyki,
posiada umiejętności konstruowania i przeprowadzania rozumowań matematycznych,
posiada umiejętność korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym.
Oznacza to, że jest on przygotowany do pracy w:
- bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
- firmach branży gospodarczej oraz ich działach finansowych i projektowych,
- sektorach: bioinformatycznym, biomedycznym i biotechnologicznym,
- firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki,
- instytutach i laboratoriach naukowo-badawczych,
- szkolnictwie ponadpodstawowym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).
Role te, absolwent kierunku, może pełnić zarówno jako reprezentant sektora publicznego jak i prywatnego.
Podstawowe przygotowanie matematyczne absolwenta pozwoli mu na stosunkowo łatwe zdobywanie umiejętności w nowo powstających dziedzinach techniki i dostosowanie się do szybko zmieniających się trendów na wschodzących rynkach pracy.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. Zdzisław Dzedzej
zdzislaw.dzedzej@pg.edu.pl
+48 58 3472472
Powrót do strony głównej