Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Architektura

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Architektury

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier architekt

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    8

Liczba punktów ECTS:

    240

Praktyka zawodowa:

Praktyki warsztatowe:

Plener rysunkowy: 25 godzin, 1 ECTS

Praktyka budowlana: 50 godzin, 2 ECTS

Praktyka ruralistyczna: 50 godzin, 2 ECTS

Praktyka inwentaryzacyjna: 75 godzin, 3 ECTS

Praktyka urbanistyczna: 50 godzin, 2 ECTS

Praktyka zawodowa:

Praktyka przeddyplomowa: 750 godzin, 30 ECTS

Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi "Zasadami realizacji praktyk na kierunku Architektura"

Praktyki są organizowane przez Wydział Architektury we współpracy z instytu­cjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, złożenie I obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci mają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Znają i stosują przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Posiadają umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Absolwenci studiów I stopnia mają znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwenci rozumieją rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska zabudowanego. Absolwenci przygotowani są do stosowania zasad etyki zawodowej.

Posiadają umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia przez całe życie, a także rozumieją potrzebę ustawicznego kształcenia i dostosowania zdobytych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska
dowojan@pg.edu.pl
(58) 347 19 64
Powrót do strony głównej