Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Budownictwo

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Budownictwo
  • 0 - Strumień: Civil Engineering
  • 67 - Specjalność: Civil Engineering

Praktyka zawodowa:

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie 94 puntów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na wspólnym rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Jest on także przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typu obiektów budowlanych projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Powrót do strony głównej