Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie inżynierskie

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 195 - Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
  • 210 - Specjalność: INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
  • 210 - Specjalność: ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI

Praktyka zawodowa:

Program studiów przewiduje praktyki studenckie w wymiarze 3 tygodni 160 GODZIN 4 ECTS, zgodnie z zasadami określonymi w Wydziałowym Regulaminie Praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 210 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Ukończenie studiów Zarządzanie inżynierskie zapewnia absolwentom kompetencje menedżerskie i inżynierskie na poziomie zaawansowanym, umożliwiające osiągnięcie sukcesu w przyszłej karierze zawodowej. Zdobyta wiedza i umiejętności kształtują umiejętność adaptacji do zmian, nieodzowną cechę współczesnego świata biznesu w dobie zmian technologicznych. Są przygotowani do planowania i realizacji swoich oczekiwań oraz spełniania globalnych oczekiwań społecznych, rozwiązując złożone problemy w systemach zarządzania (w tym techniczne) inspirując się wynikami współczesnych badań naukowych. Absolwenci są przygotowani do krytycznego i kreatywnego opracowywania unikalnych rozwiązań zagadnień z zakresu zarządzania, wykorzystując podejście inżynierskie oraz realizując projekty indywidualnie i zespołowo, zarówno jako lider, jak i wykonawca. Działają z zaangażowaniem społecznym i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, szanując różnorodność.
Dobre przygotowanie ogólne z nauk ekonomicznych i finansowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości jest poszerzone o bardziej szczegółową wiedzę i umiejętności w ramach specjalności, które studenci mogą wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Specjalność Zarządzanie procesami organizacji kształtuje kompetencje w zakresie nowoczesnych metod zarządzania produkcją, systemowego podejścia do zarządzania jakością oraz studium wykonalności projektu, łącząc aspekty techniczne z oceną ekonomiczną i przygotowaniem systemu zarządzania. Specjalność Informatyka w zarządzaniu koncentruje się na zastosowaniu technologii informatycznych do wspomagania pracy menedżerów. Kompetencje inżynierskiego projektowania struktur systemów informatycznych kształtowane są w zakresie doboru aplikacji, struktur bazodanowych oraz ich wykorzystania w procesach decyzyjnych, z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.
Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Marzena Grzesiak
margrzes@pg.edu.pl
(58) 347 16 17
Powrót do strony głównej