Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Budownictwo

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 81 - Kierunek: Budownictwo
  • 104 - Specjalność: Budownictwo ogólne
  • 81 - Specjalność: Geotechnika
  • 104 - Specjalność: Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

Praktyka zawodowa:

n.d.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

  • uzyskanie 124 punktów ECTS
  • złożenie pracy dyplomowej magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na wspólnym rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Jest on także przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typu obiektów budowlanych projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Powrót do strony głównej