Subjects list

Information about the course

Field of study:

Engineering Management

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Part-time studies

Date of commencement of studies:

October 2021

Faculty:

Faculty of Management and Economics

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    8

Number of ECTS credits:

  • 187 - Field of study: Engineering Management
  • 210 - Specialization: Business Process Management
  • 210 - Specialization: Management Informatics

Work placement:

Praktyki w wymiarze 160 godzin zgodnie z zasadami określonymi w Wydziałowym Regulaminie Praktyk.

Graduation requirements:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 210 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent studiów uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; uzupełnioną wiedzą z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informacyjnych.

Umiejętności inżynierskie absolwenta studiów charakteryzują się stosowaniem metod projektowych do rozwiązywania problemów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityka i projektanta systemów zarządzania. Poza tym pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych.

Absolwent studiów zna język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania w tym języku.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia dalszych studiów oraz posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

Person responsible for the study programme:

dr inż. Marzena Grzesiak
margrzes@pg.edu.pl
(58) 347 16 17
Back to main page