Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie inżynierskie

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    8

Liczba punktów ECTS:

  • 187 - Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
  • 210 - Specjalność: ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI
  • 210 - Specjalność: INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

Praktyka zawodowa:

Praktyki w wymiarze 160 godzin zgodnie z zasadami określonymi w Wydziałowym Regulaminie Praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 210 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; uzupełnioną wiedzą z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informacyjnych.

Umiejętności inżynierskie absolwenta studiów charakteryzują się stosowaniem metod projektowych do rozwiązywania problemów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityka i projektanta systemów zarządzania. Poza tym pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych.

Absolwent studiów zna język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania w tym języku.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia dalszych studiów oraz posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Marzena Grzesiak
margrzes@pg.edu.pl
(58) 347 16 17
Powrót do strony głównej