Subjects list

Information about the course

Field of study:

Geodesy and Cartography

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2021

Faculty:

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 0 - Field of study: Geodesy and Cartography
  • 158 - Specialization: Engineering Geodesy
  • 191 - Profile: Urban and Industrial Geodesy
  • 191 - Profile: Road and Rail Geodesy
  • 191 - Profile: Fotogrametria niskiego pułapu

Work placement:

Praktyka przemysłowa (w przedsiębiorstwach i instytucjach) po sem. VI 4 tygodnie - 6 pkt. ECTS.
Możliwość realizowania przedmiotów Pomiary geodezyjne I i II (projekt zespołowy) 7+7 ECTS w formie praktyk uczelnianych lub zawodowych.

Graduation requirements:

1. Uzyskanie 212 punktów ECTS.

2. Zaliczenie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent studiów będzie posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądzie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii. Absolwent opanuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Zdobędzie umiejętność określania i ewidencjonowania stanu własności gruntu oraz pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, zasilania baz i realizacji map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Nabędzie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Pracodawcy uczestniczą w kształtowaniu koncepcji kształcenia poprzez konsultacje w Radzie Konsultacyjnej przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz realizację współczesnych zadań(tzw. projektów studenckich), dzięki czemu kwalifikacje absolwenta mogą być lepiej dostosowane do oczekiwań rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia oraz po uzupełnieniu różnic programowych na kierunkach pokrewnych.

 

Back to main page