Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Geodezja i kartografia

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Geodezja i kartografia
  • 164 - Specjalność: Geodezja inżynieryjna
  • 197 - Profil: Geodezja miejska i przemysłowa
  • 197 - Profil: Fotogrametria niskiego pułapu
  • 197 - Profil: Geodezja drogowa i kolejowa

Praktyka zawodowa:

Praktyka przemysłowa (w przedsiębiorstwach i instytucjach) po sem. VI 4 tygodnie - 6 pkt. ECTS.
Możliwość realizowania przedmiotów Pomiary geodezyjne I i II (projekt zespołowy) 7+7 ECTS w formie praktyk uczelnianych lub zawodowych.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

1. Uzyskanie 212 punktów ECTS.

2. Zaliczenie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów będzie posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądzie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii. Absolwent opanuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Zdobędzie umiejętność określania i ewidencjonowania stanu własności gruntu oraz pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, zasilania baz i realizacji map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Nabędzie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Pracodawcy uczestniczą w kształtowaniu koncepcji kształcenia poprzez konsultacje w Radzie Konsultacyjnej przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz realizację współczesnych zadań(tzw. projektów studenckich), dzięki czemu kwalifikacje absolwenta mogą być lepiej dostosowane do oczekiwań rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia oraz po uzupełnieniu różnic programowych na kierunkach pokrewnych.

 

Powrót do strony głównej