Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Ekonomia

Poziom kształcenia:

I stopnia - licencjackie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

licencjat

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    6

Liczba punktów ECTS:

  • 149 - Kierunek: Ekonomia
  • 149 - Specjalność: Ekonomia społeczna
  • 180 - Specjalność: Ekonomia międzynarodowa
  • 180 - Specjalność: Ekonomia menedżerska

Praktyka zawodowa:

4 ECTS, 120 godzin, praktyki po 4. semestrze

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 180 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą najważniejszych problemów współczesnej gospodarki. Posiada umiejętność ich samodzielnego rozpoznawania i analizowania. Dzięki programowi zbudowanemu w oparciu o doświadczenia globalnego kryzysu z 2008 roku absolwent rozumie podstawowe wyzwania stojące przed praktyką gospodarczą i ekonomią, jako nauką. Jest zatem przygotowany do pracy w podmiotach gospodarczych działających w otoczeniu międzynarodowym (specjalność ekonomia międzynarodowa), w podmiotach funkcjonujących na zasadach ekonomii społecznej (specjalność ekonomia społeczna), posiada umiejętność łączenia wiedzy ekonomicznej i zarządczej (specjalność ekonomia menedżerska).

Absolwent jest także przygotowany do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na kierunkach ekonomicznych, przede wszystkim na analityce gospodarczej i zarządzaniu.

Będzie otwarty na rozumienie szeroko pojętej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza nowych pojawiających się w niej zjawisk.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Aleksandra Kordalska
alekorda@pg.edu.pl
(58) 347 13 21
Powrót do strony głównej