Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Technologia chemiczna

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 187 - Kierunek: Technologia chemiczna
 • 220 - Specjalność: Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
 • 220 - Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
 • 220 - Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 6 tygodni. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Nabycie wspomnianej wyżej wiedzy i umiejętności pozwala by absolwent:

 • znał zasady działania oraz potrafił wykorzystać odpowiednie urządzenia badawcze i aparaturę przemysłową w celu przeprowadzenia danego procesu technologicznego,
 • znał otrzymywanie oraz metody kontroli jakości różnych produktów, materiałów i surowców przemysłu chemicznego oraz procedury analityczne,
 • znalazł zatrudnienie w różnorodnych zakładach przemysłu chemicznego (jako technolog, operator urządzeń, kontroler jakości, pracownik laboratoriów badawczych, kadra zarządzająca) takich jak:
 • zakłady farmaceutyczne, spożywcze i kosmetyczne,
 • zakłady produkujące surowce dla przemysłu chemicznego,
 • zakłady tworzyw sztucznych, kauczuków i przemysłu gumowego, recyklingu,
 • przemysł farb i lakierów,
 • przemysł papierniczy,
 • urzędy administracji państwowej,
 • zakłady rafineryjne,
 • podjął studia drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej