Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zielone technologie

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

    202

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 6 tygodni. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

 

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Zielone Technologie będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska. Będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych oraz jednostkach Europejskich jako specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz w laboratoriach kontrolno pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel. Absolwent studiów I stopnia będzie w pełni przygotowany do kontynuacji studiów na II stopniu kształcenia.
Graduates of degree towards Green Technologies will be prepared to work in companies dealing with wide-ranging themes of environmental protection. They will be qualified to work in local and European government units and as specialists in the field of environmental protection and control laboratories - educated as highly qualified personnel. A graduate degree student will be fully prepared to continue studies in the postgraduate degree of education.

 

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej