Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Chemia

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

    212

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 6 tygodni. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Nabycie wspomnianej wyżej wiedzy i umiejętności przygotuje absolwenta do:

- podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz drobnej wytwórczości i administracji, na przykład w zakresie wytwarzania i stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z surowcami i towarami zużytymi oraz odpadami czy prawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych;

- podjęcia pracy w jednostkach zaplecza badawczego i badawczo-rozwojowego przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych, przedsiębiorstwach typu high-tech oraz w instytucjach naukowych uczelniach i centrach transferu technologii;

- świadomego promowania zrównoważonego rozwoju;

- aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kierowania niewielkimi zespołami ludzi;

- podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej