Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Matematyka

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 35 - Kierunek: Matematyka
  • 120 - Specjalność: Matematyka finansowa
  • 120 - Specjalność: ANALITYK DANYCH
  • 120 - Specjalność: Geometria i grafika komputerowa

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie (=120 godzin); zasada i forma zgodnie z Regulaminem praktyk WFTiMS PG

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

  • uzyskanie nie mniej niż 120 punktów ECTS,
  • uzyskanie określonych efektów uczenia się,
  • przygotowanie i zaliczenie pracy magisterskiej,
  • zdanie egzaminu dyplomowego magisterskiego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskujący tytuł zawodowy magistra na kierunku Matematyka:
posiada szeroka wiedzę ogólną z zakresu matematyki stosowanej i informatyki,
posiada szczegółową wiedzę w zakresie metod analizy nieliniowej, matematyki finansowej lub bioinformatyki,
posiada umiejętności konstruowania i przeprowadzania rozumowań matematycznych, samodzielnego stawiania i weryfikowania hipotez matematycznych oraz budowania modeli matematycznych.
potrafi zastosować swoją wiedzę w problemach na pograniczu matematyki i informatyki oraz nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych.
Oznacza to, że jest on przygotowany do pracy w:
- bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
- firmach branży gospodarczej oraz ich działach finansowych i projektowych,
- sektorach: bioinformatycznym, biomedycznym i biotechnologicznym,
- firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki,
- instytutach i laboratoriach naukowo-badawczych,
- szkolnictwie ponadpodstawowym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).
Role te, absolwent kierunku, może pełnić zarówno jako reprezentant sektora publicznego jak i prywatnego.
Gruntowne przygotowanie matematyczne absolwenta pozwoli mu na stosunkowo łatwe zdobywanie umiejętności w nowo powstających dziedzinach techniki i dostosowanie się do szybko zmieniających się trendów na wschodzących rynkach pracy.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. Zdzisław Dzedzej
zdzislaw.dzedzej@pg.edu.pl
+48 58 3472472
Powrót do strony głównej