Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Analityka gospodarcza

Poziom kształcenia:

I stopnia - licencjackie

Forma studiów:

niestacjonarne (on-line)

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

licencjat

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    6

Liczba punktów ECTS:

    20

Praktyka zawodowa:

Praktyka jest realizowana w semestrze 4 w wymiarze 100 godzin. Do praktyki przypisane są 4 punkty ECTS. W ramach praktyki studenci weryfikują swoją wiedzę uzyskaną na studiach w zakresie kreatywnych i przedsiębiorczych działań w identyfikowaniu i rozwiązywaniu innowacyjnych pomysłów. Mogą wykazać się profesjonalnym i efektywnym działaniem w ramach pracy zespołowej, zarówno w roli lidera jak członka zespołu.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 180 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci WZiE są przygotowani do sprostania wyzwaniom nieprzewidywalnej przyszłości, wynikających ze zmian w otoczeniu. Urzeczywistniają swoje własne aspiracje jak również globalne oczekiwania społeczne, kształtując swoją przyszłą rolę, jako osoby przygotowanej do: analizy złożonych problemów inspirując się wynikami współczesnych badań; opracowywania unikalnych rozwiązań problemów ekonomicznych w sposób krytyczny i kreatywny; pełnienia roli lidera; działania ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, z poszanowaniem różnorodności.
W programie kierunku Analityka gospodarcza studenci mają możliwość wyboru specjalności, w zależności od ich zainteresowań.
Absolwenci specjalności Analityk finansowy są przygotowani do prowadzenia analiz rynków finansowych, jak również ryzyka związanego z działalnością finansową. Innym ważnym obszarem w tej specjalności są techniki podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykorzystywania technik komputerowych w księgowości jak również uzyskują informacje na temat specyfiki rachunkowości podatkowej.
Absolwenci specjalności Analityk rynku są przygotowani do prowadzenia analiz rynkowych w różnych obszarach. Duży nacisk położony jest na relacje między producentami a konsumentami. Przykładowymi obszarami analiz są zachowania konsumentów, czy analizowanie relacji między interesariuszami na rynku. Jednym z istotnych elementów funkcjonowania rynku są działania związane z kształtowaniem cen. Te wszystkie zagadnienia trudno rozpatrywać w oderwaniu od zasad funkcjonowania rynku pracy.
Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na drugim stopniu studiów.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Justyna Kujawska
juskujaw@pg.edu.pl
(58) 347 13 21
Powrót do strony głównej