Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 106 - Kierunek: Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)
  • 116 - Specjalność: Global Studies

Praktyka zawodowa:

Brak w programie studiów II stopnia.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 120 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej, po jej uprzednim sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów II stopnia kierunku Analityka gospodarcza, uzyskuje wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie opisu i analizowania zjawisk ekonomicznych, z zastosowaniem metod ilościowych oraz wykorzystaniem technik informatycznych. Ma podstawy teoretyczne do prowadzenia analiz procesów ekonomicznych i finansowych w skali lokalnej i globalnej oraz roli człowieka, jako kreatora i uczestnika procesów społeczno-gospodarczych. Zna metody modelowania procesów gospodarczych w skali mikro i makro oraz posiada wiedzę związaną z normami prawnymi, etycznymi i gospodarczymi warunkującymi funkcjonowanie struktur społecznych i ekonomicznych oraz rozumie zasady oceny ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji, opisu i interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych, wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne. Prawidłowo interpretuje wyniki analiz i potrafi na ich podstawie formułować własne opinie oraz propozycje rozwiązań zaobserwowanych problemów. Formułując rozwiązania problemów, potrafi dokonać oceny ich skuteczności. Ma umiejętność podejmowania decyzji oraz oceny jej wpływu na funkcjonowanie organizacji. Potrafi współpracować w zespołach opracowujących analizy, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia jest przygotowana do wykonywania zaawansowanych prac zawodowych związanych z prognozowaniem, modelowaniem oraz analizą złożonych procesów gospodarczych, sporządzaniem planów i prognoz gospodarczych oraz tworzeniem raportów finansowych, sprzedażowych i innych. Jest przygotowana do pracy w różnych rodzajach organizacji gospodarczych i instytucjach życia społeczno-gospodarczego.

Ma przygotowanie do studiów III stopnia oraz świadomość konieczności kształcenia się przez całe życie.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Justyna Kujawska
juskujaw@pg.edu.pl
(58) 347 13 21
Powrót do strony głównej