Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria i technologie nośników energii

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

praktyczny

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

    124

Praktyka zawodowa:

W programie studiów zaplanowano 3 miesięczne obowiązkowe praktyki zawodowe. Praktyki będą realizowane w zakładach przemysłowych i firmach.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

2. Odbycie praktyki zawodowej.

3. Złożenie pracy magisterskiej.

4. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów znają zagadnienia z zakresu technologii chemicznej i inżynierii chemicznej wykorzystywane w przemyśle chemicznym, w tym technologie rafineryjno-petrochemiczne. Posiadają wiedzę na temat wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu mediów i energii. Potrafią projektować instalacje przemysłowe, wykonywać optymalizację parametrów pracy instalacji oraz inne obliczenia inżynierskie, znają cykl projektowania instalacji od etapu planowania po realizację i uruchamianie instalacji. Potrafią posługiwać się dokumentacją techniczną. Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania do obliczeń inżynierskich, termodynamiki optymalizacji i modelowania procesów technologicznych. Znają zagadnienia analityki technicznej i kontroli jakości. Wiedza zdobyta podczas studiów w połączeniu z doświadczeniem zdobytym w oparciu o zajęcia o charakterze praktycznym oraz trzymiesięczne praktyki zawodowe w przemyśle umożliwiają absolwentom dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, a także firmach i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl
(58) 347 18 74
Powrót do strony głównej