Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Budownictwo

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  3

Liczba punktów ECTS:

 • 0 - Kierunek: Budownictwo
 • 45 - Strumień: Budownictwo
 • 75 - Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Budownictwie
 • 48 - Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • 75 - Profil: Mosty
 • 75 - Profil: Konstrukcje betonowe
 • 75 - Profil: Budownictwo ogólne
 • 75 - Profil: Konstrukcje metalowe
 • 75 - Profil: Modelowanie konstrukcji inżynierskich
 • 75 - Specjalność: Budownictwo wodne i morskie
 • 45 - Specjalność: Inżynieria transportowa
 • 75 - Profil: Drogi szynowe
 • 72 - Profil: Inżynieria drogowa
 • 75 - Specjalność: Geotechnika
 • 0 - Strumień: Civil Engineering
 • 90 - Specjalność: Civil Engineering

Praktyka zawodowa:

n.d.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie 95 (94 na Civil.Engineering) puntów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na wspólnym rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Jest on także przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typu obiektów budowlanych projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Rafał Ossowski
ross@pg.edu.pl
+48 58 347 27 01
Powrót do strony głównej