Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria odzysku surowców i energii

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 161 - Kierunek: Inżynieria odzysku surowców i energii
 • 210 - Specjalność: Zrównoważona gospodarka zasobami
 • 210 - Specjalność: Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego
 • 210 - Specjalność: Inżynieria procesowa odpadów

Praktyka zawodowa:

-

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

1. Uzyskanie 210 punktów ECTS.

2. Zaliczenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów

 • ma dogłębną wiedzę i umiejętności nt. technologii stosowanych do odzyskiwania surowców z odpadów i ubocznych produktów przemysłowych. Zna metody separacji, recyklingu, przetwarzania chemicznego, biologicznego i fizycznego, a także technologie oczyszczania i unieszkodliwiania odpadów.
 • projektuje instalacje związane z odzyskiem surowców oraz systemy energetyczne, które wykorzystują odpady jako źródło energii,
 • wykorzystuje umiejętności z zakresu zarządzania zasobami naturalnymi, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami. Potrafi analizować cykle życia produktów i procesów przemysłowych oraz projektować strategie zmniejszania odpadów i zwiększania efektywności zasobowej,
 • posiada umiejętności analizy danych, modelowania procesów przemysłowych i symulacji. Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne do analizy efektywności, optymalizacji procesów oraz prognozowania trendów w zarządzaniu surowcami i energią.

Jest dobrze przygotowany do pracy w różnych sektorach gospodarki. Posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także umiejętności praktyczne, które mogą być wykorzystywane w projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań związanych z odzyskiem surowców i energii. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Może znaleźć zatrudnienie jako np.:

 • Specjalista ds. gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • Konsultant ds. odzysku surowców i efektywności energetycznej w firmach inżynieryjnych i konsultingowych,
 • Projektant systemów odzysku surowców i energii w zakładach przemysłowych,
 • Badacz ds. technologii odzysku surowców i energii w laboratoriach naukowych.

Rozwój technologii związanych z odzyskiem surowców i energii sprawia, że popyt na specjalistów z tego obszaru jest stale rosnący, co otwiera wiele możliwości kariery dla absolwentów tego kierunku zarówno w kraju, jak i UE.

 

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Rafał Ossowski
ross@pg.edu.pl
+48 58 347 27 01
Powrót do strony głównej