Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Budownictwo

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    8

Liczba punktów ECTS:

    240

Praktyka zawodowa:

Praktyka ogólnobudowlana, odbywana po dowolnym semestrze (powyżej sem. 4), rozliczana na semestrze 8. Sumaryczny czas trwania praktyki: 8 tygodni (studia stacjonarne) lub 5 tygodni (studia niestacjonarne).

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

uzyskanie 240 punktów ECTS
złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej (lub projektu dyplomowego inżynierskiego) i zdanie egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania i realizacji różnorodnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest on przygotowany do pracy na budowie, w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Posiada umiejętności niezbędne do kierowania wykonawstwem obiektów budowlanych, projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Rafał Ossowski
ross@pg.edu.pl
+48 58 347 27 01
Powrót do strony głównej