Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Technologia chemiczna

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2023 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 62 - Kierunek: Technologia chemiczna
  • 90 - Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
  • 90 - Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

Praktyka zawodowa:

-

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Nabycie wspomnianej wyżej wiedzy i umiejętności przygotuje absolwenta do:
- opracowania chemiczno-technologicznej koncepcji produkcji przemysłowej produktu lub materiału,
- opracowanie nowych technologii chemicznych oraz ulepszanie istniejących (we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin),
- prowadzenia i modernizacji procesów produkcyjnych, zwłaszcza od strony chemiczno-technologicznej.
- świadomego promowania zrównoważonego rozwoju;
- aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kreatywnego kierowania niewielkimi zespołami ludzi;
- podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej