Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Elektronika i telekomunikacja

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 153 - Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
 • 199 - Strumień: Elektronika
 • 214 - Profil: Systemy mikroelektroniczne
 • 214 - Profil: Komputerowe systemy elektroniczne
 • 214 - Profil: Inżynieria mikrofalowa i antenowa
 • 214 - Profil: Optoelektronika
 • 199 - Strumień: Telekomunikacja
 • 214 - Profil: Systemy i sieci radiokomunikacyjne
 • 214 - Profil: Systemy multimedialne
 • 214 - Profil: Sieci teleinformacyjne
 • 214 - Profil: Systemy wbudowane czasu rzeczywistego

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie, 2 p. ECTS.
Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z wydziałowym Regulaminem praktyk zawodowych. Stanowi ona integralną część programu studiów i podlega zaliczeniu.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 1. zdobyć określoną w programie studiów liczbę punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 2. wykonać inżynierski projekt dyplomowy i uzyskać za ten projekt pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
 3. zdać inżynierski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu przyrządów elektronicznych, techniki analogowej i cyfrowej, optoelektroniki, miernictwa elektronicznego, urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, systemów operacyjnych, oprogramowania i zastosowań komputerów. Wiedza ta umożliwia projektowanie przyrządów, urządzeń i systemów stosowanych w elektronice i telekomunikacji oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych. Absolwent zna podstawowe zasady ekonomiki produkcji oraz organizacji i zarządzania małą firmą. Posiada umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz językiem specjalistycznym z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętność projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych i usług multimedialnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych oraz technik komputerowych. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w obszarach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z elektroniki i telekomunikacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Grzegorz Lentka
grzlentk@pg.edu.pl
(58) 347 21 97
Powrót do strony głównej