Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria środowiska

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    8

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Inżynieria środowiska
  • 240 - Specjalność: Inżynieria sanitarna

Praktyka zawodowa:

Praktyka przemysłowa - 4 tygodnie - 6 ECTS

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

-Uzyskanie 240 punktów ECTS

-Złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej i zdanie egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest dobrze przygotowany do:

  • wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności z projektowania, planowania, realizacji, modernizacji i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych z podstawowego zakresu inżynierii środowiska;
  • potrafi posługiwać się literaturą fachową, nie mając problemów terminologicznych, oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje fachowe w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej;
  • potrafi korzystać z technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej;
  • zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  • zawodu i doskonale radzi sobie przy rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich - jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Arkadiusz Ostojski
arkusost@pg.edu.pl
+48 58 347 18 19
Powrót do strony głównej