Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Ekonomia

Poziom kształcenia:

I stopnia - licencjackie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

licencjat

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    6

Liczba punktów ECTS:

  • 164 - Kierunek: Ekonomia
  • 180 - Specjalność: Ekonomia sportu
  • 180 - Specjalność: Ekonomia zrównoważonego rozwoju
  • 180 - Specjalność: Ekonomia menedżerska

Praktyka zawodowa:

Praktyka jest realizowana w semestrze 4 w wymiarze 100 godzin. Do praktyki przypisane są 4 punkty ECTS. W ramach praktyki studenci weryfikują swoją wiedzę uzyskaną na studiach w zakresie kreatywnych i przedsiębiorczych działań w identyfikowaniu i rozwiązywaniu innowacyjnych pomysłów. Mogą wykazać się profesjonalnym i efektywnym działaniem w ramach pracy zespołowej, zarówno w roli lidera jak członka zespołu.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 180 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci WZiE są przygotowani do sprostania wyzwaniom nieprzewidywalnej przyszłości, wynikających ze zmian w otoczeniu. Urzeczywistniają swoje własne aspiracje jak również globalne oczekiwania społeczne, kształtując swoją przyszłą rolę, jako osoby przygotowanej do: analizy złożonych problemów inspirując się wynikami współczesnych badań; opracowywania unikalnych rozwiązań problemów ekonomicznych w sposób krytyczny i kreatywny; pełnienia roli lidera; działania ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, z poszanowaniem różnorodności.
Studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności.
Specjalność Ekonomia menedżerska przygotowuje do spojrzenia na zarządzanie organizacją z perspektywy ekonomicznej. Kluczową kwestią jest umiejętność wykorzystania informacji finansowych. Kolejne obszary to ocenianie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ocena i minimalizowanie ryzyka związanego z działalnością gospodarczą.
Specjalność Ekonomia sportu przygotowuje do spojrzenia na ten rodzaj aktywności z perspektywy ekonomicznej. Sport to nie tylko wyniki na prestiżowych imprezach, ale duży zróżnicowany rynek, od sportu wyczynowego do usług typu rekreacja, siłownie, fitness itp. Wiążą się z tym efekty bezpośrednie i pośrednie, np. takie jak stan zdrowia społeczeństwa czy miejsca zatrudnienia. Ocena tego sektora wymaga zastosowania metod ilościowych. Istotna też jest specyfika finansowania, związana ze złożonością tego rynku.
Specjalność Ekonomia zrównoważonego rozwoju skupia się na ekonomicznych aspektach tej koncepcji, bazującej na rozsądnym gospodarowaniu dostępnymi zasobami. Analizowanie i ocenianie tej złożonej koncepcji wymaga znajomości odpowiednich metod modelowania. Problematyka ta jest silnie uwarunkowana politycznie i społecznie. Istotne też jest, jak wdrażanie tej koncepcji wpływa na wskaźniki makroekonomiczne kraju.
Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na drugim stopniu studiów.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Aniela Mikulska
aniela.mikulska@pg.edu.pl
+48 58 3486003
Powrót do strony głównej