Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria biomedyczna

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 137 - Kierunek: Inżynieria biomedyczna
 • 182 - Strumień: CHEMIA W MEDYCYNIE
 • 212 - Profil: Chemia w medycynie
 • 197 - Strumień: ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE
 • 212 - Profil: Elektronika w medycynie
 • 182 - Strumień: FIZYKA MEDYCZNA
 • 212 - Profil: Fizyka medyczna
 • 197 - Strumień: INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • 212 - Profil: Informatyka w medycynie

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie, 2 p. ECTS.
Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z wydziałowym Regulaminem praktyk zawodowych. Stanowi ona integralną część programu nauczania i podlega zaliczeniu.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 1. zdobyć 211 punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 2. wykonać inżynierski projekt dyplomowy i uzyskać za ten projekt pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
 3. zdać inżynierski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna posiada praktyczną wiedzę z zakresu biopomiarów i biosygnałów, mikrosystemów, telemedycyny, modelowania systemów biomedycznych, technik informacyjnych i komunikacyjnych w aplikacjach medycznych, biomechaniki, podstaw fizyki i chemii w medycynie, ale też podstaw anatomii i fizjologii, z nastawieniem na nowoczesne metody diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Jest przygotowany do eksploatacji, projektowania i badań w zakresie nowych systemów technicznych dla medycyny; do diagnostyki, monitorowania, rehabilitacji i planowania terapii. Może pracować w zawodach inżyniera klinicznego lub fizyka medycznego. Jest przygotowany do wdrażania systemów informatycznych w służbie zdrowia, systemów telemedycznych, do integracji sprzętu i oprogramowania. Jego obszary zainteresowań obejmują aparaturę diagnostyczną, systemy informatyczne i telemedyczne, aplikacje biomechaniki, zastosowania biomateriałów, inżynierię tkankową, sztuczne narządy i wiele innych wyzwań techniki medycznej. Spektrum umiejętności absolwenta tego kierunku jest tak szerokie, że bez problemu znajdzie on zatrudnienie w gospodarce, usługach i w nauce, nie tylko w zakresie inżynierii biomedycznej. W szczególności jednak na inżyniera biomedycznego czekają ośrodki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa wytwarzające produkty i oprogramowanie oraz świadczące usługi medyczne. Otworem stoją też laboratoria, w tym analityczne, szpitale, jednostki ochrony zdrowia, firmy outsourcingowe, administracja oraz wielkie koncerny, np. Siemens czy Philips, ale także Intel czy Cisco. Absolwent jest również przygotowany do zatrudnienia w firmach typu spin-off, gdzie wdrażane są wyniki badań naukowych i prac dyplomowych. Jest też przygotowany do tworzenia własnej firmy, gdyż rynek produktów specjalistycznych z dziedziny aplikacji dla systemu zdrowotnego jest niezwykle podatny na wszelkie nowości i odważne inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
markaczm@pg.edu.pl
+48 58 34 72678
Powrót do strony głównej